• Published:1. Jun 2012
  • Link:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22849646
  • Authors:Stella Manta, Vanessa Parmenopoulou, Christos Kiritsis, Athina Dimopoulou, Nikolaos Kollatos, Ioannis Papasotiriou, Jan Balzarini, and Dimitri Komioti

Read article

Find out more about the scientific basis of RGCC tests