• Published:1. Jul 2015
  • Dashboard:Tumor induced osteomalacia due to a recurrent mesenchymal tumor overexpressing several growth factor receptors
  • Authors:Maria P Yavropoulou, Nikolina Gerothanasi, Athanasios Frydas, Evangelia Triantafyllou, Chris Poulios, Prodromos Hytiroglou, Panagiotis Apostolou, Ioannis Papasotiriou, Symeon Tournis, Isaak Kesisoglou and John G Yovos

Read article

Find out more about the scientific basis of RGCC tests